شرکت نفت و گاز پارس
تاریخ: 1394/04/20
مصاحبه انگلیسی زبان 4

مصاحبه انگلیسی زبان 4
مصاحبه با یک انگلیسی زبان را در این پست ببینید و گوش دهید.

دانلود